اساسنامه اتحادیه

 

اساسنامه اتحاديه صادرکنندگان استان قزوين

ماده1-اهداف وموضوع فعاليت:

به منظور ساماندهي صادرات کالا و خدمات در امور مربوط و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداري بيشتر از سرمايه گذاري و توليد و همچنين استفاده و انتقال تجربيات علمي و عملي دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن براي نيل به اهداف قانوني توسعه در اينگونه موارد وحمايت از بهبود فضاي کسب وکاروپاسخ گويي به مشکلات ونارسائيها در چهارچوب قوانين موضوعه کشورو دفاع از منافع مشروع اشخاص حقيقي و حقوقي عضو، اتحاديه صادر کنندگان استان قزوين به استناد بند (ک) ماده 5 قانون اتاق بازرگاني و صنايع، معادن وکشاورزي ايران مطابق با مفاد ذيل تشکيل مي گردد:

فصل اول ـ کليات

ماده 1ـ هويت:

هويت: اتحاديه صادرکنندگان استان قزوين که در اين اساسنامه اختصاراً « اتحاديه » ناميده مي شود، در اجراي بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحيه 15/9/1373) و با موافقت و نظارت اتاق ايران تشکيل مي شود و داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي مي باشد و به صورت صنفي،تخصصي،غيرسياسي و غير انتفاعي فعاليت مي نمايد.

ماده 2 ـ تابعيت:

تابعيت اتحاديه ايراني است.

ماده 3ـ اقامتگاه:

اقامتگاه قانوني اتحاديه دراتاق بازرگاني،صنايع،معادن وکشاورزي قزوين مي باشد.

تبصره ـ در صورت تغيير اقامتگاه قانوني اتحاديه مراتب در روزنامه کثير الانتشار منتخب آگهي و کتباً به اطلاع اتاق بازرگاني، صنايع، معادن وکشاورزي ايران خواهد رسيد.

تبصره: تعيين محل دفتر مرکزي اتحاديه در محدوده استان از اختيارات هيات مديره اتحاديه مي باشد

ماده 4 ـ حوزه فعاليت:

حوزه فعاليت اتحاديه در محدوده جغرافيايي استان است. اتحاديه مي تواند پس از تصويب هيأت مديره و تأييد اتاق بازرگاني، صنايع و معادن وکشاورزي ايران در شهرستانها نمايندگي داير نمايد.

تبصره ـ شرايط تشکيل شعب و نمايندگي مي بايست مطابق با آيين نامه هاي اجرايي ذيربط اتاق بازرگاني، صنايع و معادن وکشاورزي ايران باشد.

ماده 5 ـ مدت:

مدت فعاليت اتحاديه نامحدود است.

فصل دوم ـ وظايف واختيارات

ماده 6 ـوظايف واختيارات اتحاديه عبارتند از:

1-6تلاش براي ساماندهي صادرات و بهبود کيفيت خدمات دهي اعضاء.

2-6-بازاريابي مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قيمت، بازارهاي مصرف و توليد براي عرضه به اعضاء با بهره گيري از آخرين رهيافت هاي جهاني جهت نيل به اهداف قانوني توسعه صادرات.

3-6- مشارکت گروهي در تصميم سازي ها و تصميم گيريها و تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين و مصوبات مرتبط با صادرات کالاها و خدمات در جهت حفظ منافع مالي و اعضاء با هماهنگي اتحاديه و اتاق ايران براي ارائه به قواي سه گانه.

4-6- ايجاد ارتباط با بانکها و سازمانهاي اعتباري کشور و همچنين سازمانهاي مالي و پولي بين المللي در قالب قوانين جمهوري اسلامي و فراهم سازي زمينه تسهيلات مالي در جهت توسعه فعاليت هاي اعضاء.

5-6- ايجاد بانک اطلاعاتي در زمينه هاي مرتبط با اهداف و وظايف اتحاديه، فعاليت هاي صادراتي اعضاء و اطلاع رساني از طريق ايجاد شبکه اطلاع رساني و نشر کتب، مجلات و بروشورهاي تخصصي.

7-6-فعاليت براي جذب و مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط جهت عضويت در اتحاديه.

8-6- ارتقاي اعتبار و حيثيت اعضاي اتحاديه از طريق ساماندهي و ايجاد روابط مناسب بين واحدهاي عضو.

9-6- انجام هرگونه فعاليت هاي علمي، تحقيقاتي در داخل و خارج کشور در چارچوب قوانين موضوعه براي نيل به اهداف اتحاديه.

10-6-تلاش براي توسعه صادرات کالاها و يا خدمات موضوع فعاليت اتحاديه.

11-6 کمک به تحقق هدفهاي کمي و کيفي تعيين شده براي صادرات کالاها و يا خدمات موضوع فعاليت اتحاديه.

12-6- حمايت از منافع مشترک اعضاء وارائه خدمات به ايشان.

13-6- ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضاء.

14-6- تشويق و حمايت از سرمايه گذاري مشترک داخلي وخارجي در آن بخش از توليد که زمينه افزايش صدور کالا، يا خدمات را فراهم مي کند.

15-6- جلوگيري از انجام رقابت هاي ناسالم اعضاءدر بازارهاي هدف از طريق اعمال ضوابط کميته انضباطي اتاق ايران.

17-6- تلاش براي افزايش دسترسي بازارهاي جهاني کالاها و يا خدمات صادراتي کشور و ايجاد فرصت هاي مناسب براي کليه اعضاء جهت ورود به اين بازارها.

18-6- مشارکت در تدوين و اجراي استانداردهاي مورد نياز صادرات کالاها و خدمات موضوع فعاليت اتحاديه و کنترل آن از طريق تأسيس شرکت هاي بازرسي.

19-6- کوشش براي رفع اختلافات في مابين اعضاء و عند اللزوم از طريق حکميت مرکز داوري اتاق ايران.

20-6- معرفي اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيلات مورد نياز.

21-6- اجراي آن دسته از وظايف اجرايي مرتبط با صادرات وزارتخانه ها و سازمانهاي اقتصادي که به اتحاديه تفويض مي شود.

22-6- تهيه گزارشات هر شش ماه يکبار از عملکرد اتحاديه و ارزيابي آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پيشنهاد راه حل هاي اجرايي براي رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ايران.

23-6- ارائه پيشنهادهاي اجرايي جهت رفع مشکلات صادرات گروه کالايي و يا خدماتي موضوع فعاليت اتحاديه مربوط به نهادها و سازمانها و وزارتخانه هاي ذي ربط و ارسال رو نوشت آن به اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن وکشاورزي ايران جهت اطلاع.

24-6- برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام تحقيقيات علمي، صنعتي و تجارتي مورد نياز اعضاء و برگزاري همايش هاي تخصصي و ميز گردها و همچنين حضور در همايش هاي مختلف داخلي و خارجي و تأليف و ترجمه مقالات علمي در زمينه موضوع فعاليت اتحاديه.

25-6- برگزاري و يا حضور در نمايشگاههاي داخلي و خارجي مرتبط با وظايف اتحاديه

26-6- کوشش براي جذب سرمايه، فن آوري، مديريت، دانش فني و نيروي انساني ماهر خارجي براي رشد و ارتقاي زمينه هاي موضوع فعاليت اتحاديه.

27-6- الزام اعضاء به اجراي صحيح مقررات تجاري کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط اتحاديه و همکاري مستمر با کميته انظباطي اتاق ايران.

فصل سوم ـ عضويت و شرايط آن

ماده 7ـ کليه دارندگان کارت بازرگاني معتبر از اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران که داراي پروانه بهره برداري وفعاليت در حوزه استان قزوين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي که در طي دو سال منتهي به مجمع صادرات داشته و اظهارنامه صادراتي داشته باشند مي توانند به عضويت اتحاديه درآيند.

-پرداخت وروديه وحق عضويت ساليانه

-در صورتي که هريک از اعضاء بنا به دلايلي شرايط عضويت راازدست بدهد ادامه عضويت ايشان کان لم يکن تلقي مي گردد.

تبصره - اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم ايران با داشتن کارت بازرگاني از اتاقهاي بازرگاني ايران مي توانند به عضويت اتحاديه درآيند.

ماده 8 ـکليه اعضاي اتحاديه موظف به رعايت مفاد اساسنامه و مقررات و آيين نامه هاي مصوب هيأت مديره و مقيد به همکاري جهت دستيابي به اهداف اتحاديه مي باشند.

فصل چهارم ـ ارکان

ماده 9ـارکان اتحاديه عبارتند از:

ـ مجمع عمومي

هيأت مديره

بازرس

ماده 10 ـمجمع عمومي:

مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري و متشکل از اعضاء يا نمايندگان رسمي اعضاء اتحاديه مي باشد.

1-10-تشکيل مجمع عمومي با يک بار درج آگهي در يکي از جرايد کثير الانتشار استاني و حداقل پانزده روز وحداکثر چهل روزقبل از تاريخ جلسه مجمع عمومي و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاري مجمع صورت مي پذيرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه اي در صورت صلاحديد هيات مديره براي اعضاء ارسال مي گردد.

2-10-اشخاص حقوقي عضو اتحاديه براي شرکت در جلسات مجمع عمومي وانشاء راي مدير عامل يادر صورت عدم حضور دارنده کارت، با معرفي نامه رسمي وي مي تواند در جلسه شرکت کند. نماينده مزبور مکلف است شخصا واصالتا در مجامع شرکت کرده واجازه توکيل به غير ندارد.در ضمن اعضاء حقيقي نيز مي بايست اصالتادر جلسه حضور يابند واجازه توکيل حق راي به غير را ندارند.

3-10-جلسه مجمع عمومي (عادي و عادي بطور فوق العاده) با شرکت اکثريت اعضاء (نصف به علاوه يک) رسميت پيدا مي کند و مصوبات آن با اکثريت آراء حاضرين (نصف به علاوه يک) معتبر مي باشد.

4-10- اخذ رأي در مجامع عمومي اتحاديه به صورت کتبي و مخفي مي باشد.

5-10-با رسميت يافتن مجمع در ابتدا از ميان حاضرين مسن ترين فرد جلسه به عنوان رييس سني اداره جلسه را به عهده مي گيرد و بلافاصله جهت انتخاب يک رييس، يک منشي و دو ناظر براي مجمع اخذ رأي به عمل خواهد آمد. سپس هيأت رييسه انتخابي اداره جلسه مجمع را به عهده مي گيرد.

6-10-منشي در ابتدا اسامي حاضرين در جلسه مجمع را طي صورتجلسه اي به امضاء هيأت رييسه مي رساند. همچنين منشي موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصميمات مجمع مي باشد.

7-10-مصوبات مجمع در چارچوب اساسنامه اتحاديه براي کليه اعضاء لازم الاتباع مي باشد.

8-10-حضورنماينده اتاق بازرگاني، صنايع ومعادن وکشاورزي ايران يا قزوين درکليه جلسات مجمع عمومي (عادي و فوق العاده) به عنوان ناظر ضروري است و بدون حق رأي اظهار نظر خواهد نمود.

9-10-اتحاديه موظف است رونوشتي از کليه مصوبات مجامع عمومي (عادي و فوق العاده) را براي اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن وکشاورزي ايران و قزوين ارسال نمايد.

ماده 11 – مجامع عمومي بر دو نوعند:

-           مجمع عمومي عادي وعادي به طور فوق العاده

-           مجمع عمومي فوق العاده

ماده 12 ـمجمع عمومي عادي اتحاديه يک نوبت در سال (ترجيحاً درچهار ماهه اول سال هجري شمسي) طبق ماده 11 تشکيل مي گردد. تشکيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده 13 ـوظايف مجمع عمومي عادي و عادي به طور فوق العاده به شرح زير است:

1-13-استماع گزارش هيأت مديره درباره عملکرد سال گذشته

2-13-استماع گزارش خزانه دار پيرامون بيلان سال گذشته و بودجه سال جاري و تصويب آن ها

3-13-تصويب پيشنهاد هيأت مديره در مورد مبلغ وروديه و حق عضويت سالانه اعضا

4-13-استماع گزارش بازرس

5-13-تصويب ترازنامه و گزارش مالي سالانه هيأت مديره

6-13-تعيين خط مشي اتحاديه و بررسي و اخذ تصميم در مورد پيشنهادهاي هيأت مديره براي سال جاري

7-13-انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل اعضاء هيأت مديره و بازرس که مدت مأموريت آن ها خاتمه يافته يا مستعفي شده اند و يا فوت نموده اند

8-13-انتخاب روزنامه کثير الانتشار

ماده14-هيأت مديره موظف است حداقل 20 روز قبل از اتمام دوره جاري اعضاي هيأت مديره اقدام به برگزاري مجمع عمومي عادي وفق ماده 10 بنمايد. در هر صورت تا زمان تشکيل هيأت مديره جديد، هيأت مديره قبلي داراي مسؤوليت خواهد بود و در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هيأت مديره اتحاديه، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن وکشاورزي ايران يا قزوين مي تواند نسبت به تشکيل مجمع عمومي اقدام نمايد.

ماده 15مجمع عمومي به طور فوق العاده در مواقع ضروري به دعوت هيأت مديره يا بازرس يا درخواست نصف به علاوه يک از اعضاء اتحاديه با رعايت ماده 10 اساسنامه تشکيل مي گردد.

ماده 16-مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء اتحاديه و يا نمايندگان قانوني آنان رسميت پيدا مي کند و تصميمات مجمع با سه چهارم آراي افراد حاضر در جلسه تصويب مي شود.

ماده 17 –با تشخيص ضرورت تشکيل مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هيأت مديره اعلام و هيأت مديره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ وصول درخواست بازرس، از اعضاي اتحاديه وفق ماده 10 براي تشکيل مجمع عمومي دعوت به عمل آورد و در صورت استنکاف، بازرس مي تواند رأساً با رعايت ماده 10 اقدام نمايد.

ماده 18-با در خواست کتبي حداقل نصف به علاوه يک اعضاء اتحاديه مبني بر تشکيل مجمع عادي به طور فوق العاده و يا مجمع فوق العاده، هيأت مديره اتحاديه بايد حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ دريافت تقاضاي کتبي اعضاء راجهت تشکيل مجمع طبق ماده 10 دعوت نمايد، در صورت استنکاف هيأت مديره درخواست کنندگان مي توانند دعوت مجمع عمومي فوق العاده را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق ماده 10 از اعضاء دعوت نمايد و چنانچه بازرس نيز امتناع نمايد، درخواست کنندگان مستقيماً از اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران يا قزوين براي تشکيل مجمع عمومي اقدام مي نمايند.

ماده 19ـدر صورت عدم رسميت يافتن هريک از جلسات مجمع عمومي به علت حدنصاب، حداکثر ظرف 20 روز جلسه بعدي با رعايت ماده 10 از نظر درج آگهي در روزنامه و دعوت از اعضاء اقدام و جلسه دوم مجمع با هر تعداد شرکت کننده رسميت خواهد داشت.

ماده 20-و ظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتند از:

الف ـ تغيير و اصلاح اساسنامه اتحاديه

ب ـ عزل انفرادي يا جمعي هيأت مديره و يا بازرسان

ج ـ انحلال اتحاديه و انتخاب اعضاء هيأت تصفيه

ماده 21ـ هيأت مديره:

اتحاديه به وسيله هيأت مديره اي مرکب از پنج نفر عضو اصلي دو نفر عضو علي البدل از اعضاي اتحاديه که به وسيله مجمع عمومي عادي و يا عادي به صورت فوق العاده از بين اعضاء و يا نمايندگان قانوني آنان براي مدت سه سال انتخاب مي شوند اداره خواهد شد.

1-21-بعد از اختتام دوره مأموريت هيأت مديره تا انتخاب هيأت مديره جديد، کليه مسؤوليت ها همچنان به عهده اعضاي هيأت مديره قبلي خواهد بود.

2-21-انتخاب هريک از اعضاي هيأت مديره قبلي براي دوره هاي بعدي بلامانع است.

ماده 22-داوطلب عضويت در هيأت مديره موظف است ظرف 15 روز از تاريخ انتشار اطلاعيه در روزنامه کثيرالانتشار درخواست کتبي خود را همراه با مدارک مورد نياز به اتاق قزوين و اتحاديه تسليم و رسيد دريافت نمايد.

تبصره ـ بررسي واجد شرايط بودن داوطلبان عضويت در هيأت مديره قبل از تشکيل اولين مجمع عمومي عادي توسط هيأت مؤسس و پس از آن به وسيله هيأت مديره هاي منتخب صورت مي گيرد. هيأت مديره موظف است واجد شرايط نشناختن داوطلب را ظرف مدت پنج روز از دريافت درخواست به اطلاع ايشان برساند و در صورت تسليم اعتراض توسط فرد ياد شده تا مدت يک هفته به اتاق بازرگاني و صنايع و معادنو کشاورزي ايران يا قزوين ، بررسي لازم صورت مي پذيرد و نظر اتاق ايران يا قزوين لازم الاجرا مي باشد.

ماده 23 ـدر صورت استعفاء از عضويت، اخراج ،ا انحلال شرکت و يا عدم تمديد کارت بازرگاني ظرف سه ماه پس از خاتمه تاريخ اعتبار عضوي که نماينده آن در ارکان اتحاديه داراي سمتي است، مأموريت آن نماينده نيز به تبع شرکت متبوع وي منتفي و زايل خواهد شد.

ماده 24 ـچنانچه نماينده اشخاص حقوقي عضو پس از انتخاب در ارکان اتحاديه به هر دليلي از عضويت در شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام شرکت به خودي خود از سمتي که در اتحاديه دارد معزول و هيچگونه سمتي در اتحاديه نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علي البدل تفويض و در صورت نياز، برابر مقررات جهت عضو جايگزين، انتخابات به عمل خواهد آمد.

ماده 25ـهيأت مديره در اولين جلسه اي که حداکثر ظرف يک هفته بعد از قطعي شدن انتخاب آنها تشکيل مي شود از بين خود يک نفر را به عنوان رييس، يک نفر را به عنوان نايب رييس، يک نفر را به عنوان خزانه دار و يک نفر را به عنوان منشي و يک نفر عضو هيات مديره انتخاب خواهد نمود.

ماده 26ـمدت تصدي هريک از سمت هاي اعضاي هيأت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيأت مديره نخواهد بود.

ماده 27ـهيأت مديره در مقاطعي که مشخص مي نمايد و يا در مواقع ضروري به دعوت کتبي رييس يا نايب رييس تشکيل جلسه خواهد داد. جلسات هيأت مديره در مرکز اصلي اتحاديه يا در محل ديگري که در دعوت نامه معين شده تشکيل خواهد شد.

ماده 28 ـدر صورت استعفاء، فوت و يا عزل هريک از اعضاي هيأت مديره، عضو علي البدل که در انتخابات رأي بيشتري داشته است، براي باقيمانده دوره هيأت مديره جانشين عضو اصلي خواهد شد و در صورتي که اعضاي علي البدل داراي آراي مساوي باشند انتخاب در هيأت مديره به قيد قرعه به عمل خواهد آمد.

تبصره1ـ غيبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالي موجب عزل از عضويت در هيأت مديره خواهد بود.

تبصره 2 ـ تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت، حداقل با دو سوم اعضاي هيأت مديره مي باشد.

ماده 29ـجلسات هيأت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت پيدا مي کند.

ماده 30 ـاداره جلسات هيأت مديره با رييس هيأت مديره و در صورت غيبت او به ترتيب با نايب رييس است در صورت غيبت رييس و نايب رييس، ساير اعضاي هيأت مديره يک نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رييس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده 31ـمصوبات هيأت مديره با رأي اکثريت نصف به اضافه يک حاضرين در جلسه (غير از مفاد تبصره 2 ماده 28) معتبر خواهد بود.

ماده 32 ـ صورت مذاکرات و تصميمات هيأت مديره در دفتر ثبت و به امضاي حاضرين مي رسد.

ماده 33 ـ شرکت بازرس در جلسات هيأت مديره بلامانع است ولي حق رأي نخواهد داشت.

ماده 34 ـ هيأت مديره مي تواند از بين خود يا خارج، يک نفر شخص حقيقي را به صورت موظف به عنوان دبير انتخاب نمايد.

تبصره 1ـ هيأت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به رييس هيأت مديره تفويض نمايد.

تبصره 2 ـ در صورتي که دبير عضو هيأت مديره باشد دوره دبيري او از مدت عضويت در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود.

تبصره 3ـ در صورتي که دبير عضو هيأت مديره نباشد حق شرکت در جلسات هيأت مديره را بدون حق رأي دارد.

ماده 35 ـبراي انجام امور اداري اتحاديه اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحرير و تکثير آن، طبقه بندي و ضبط و حفظ و نگهداري اسناد و اوراق اتحاديه تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز و حفاظت آن، جمع آوري قوانين و آيين نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط با فعاليت اتحاديه، تشکيل پرونده براي اعضاء و ثبت عضويت آنها، انجام تشريفات اداري مربوط به انتشار آگهي ها و ارسال دعوتنامه، اخذ درخواست متقاضيان عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه، اخذ معرفينامه هاي نمايندگان شرکتهاي عضو براي ورود به مجامع، فراهم آوردن امکانات لازم براي تشکيل مجامع عمومي، تنظيم پرسشنامه هاي لازم براي استخدام کارکنان مورد نياز، کنترل کيفيت عملکرد و حضور و غياب کارکنان، نگهداري و حفظ اموال و اثاثيه اتحاديه و تعمير و سرويس به موقع آن، تهيه گزارشات اداري در مورد کارهاي در دست اجرا و مسائل داخل اتحاديه، اجراي مصوبات در اتحاديه و هر اقدامي که عرفاً براي اداره امور اتحاديه ضروري باشد دبيرخانه اي تحت سرپرستي دبير زير نظر رييس هيأت مديره تأسيس مي گردد.

ماده 36 ـ وظايف و اختيارات و حدود مسؤوليت هيأت مديره:

هيأت مديره نماينده قانوني اتحاديه است و از کليه اختيارات قانوني جهت اداره امور اتحاديه برخوردار است و ظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح ذيل مي باشد:

1-36-افتتاح انواع حسابهاي بانکي بنام "اتحاديه"در بانکهاي مجازو واريز کليه وجوهات"اتحاديه"وپرداخت هزينه ها از اين حسابها.

2-36-انجام عمليات مالي و پولي و تعهدات مالي طبق اختيارات و ارائه گزارش سالانه عمليات و اقدامات مالي خود به مجمع عمومي.

3-36-عقد هرگونه قرارداد و تبديل و تغيير آن راجع به خريد و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غير منقول بنام حساب اتحاديه بدون قصد و انگيزه تجاري در جذب وجلب منفعت.

4-36-اداره امور مالي اتحاديه که سرپرستي آن با خزانه دار است.

5-36-دريافت مطالبات اتحاديه و پرداخت ديون آن.

6-36-استخدام و عزل و نصب دبير و کارکنان اتحاديه و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و ساير پرداختها، ترفيع و تنبيه و تعيين ساير شرايط استخدام مطابق قوانين موضوعه کشور.

7-36-اقامه و استرداد هرگونه دعوي حقوقي و کيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسي از حق تجديد نظر در دادگاههاي استان و ديوان عالي کشور و ساير مراجع قضايي، مصالحه، تعيين وکيل، سازش، استفاده از حقوق و تکاليف مربوط به داوري.

8-36-اقدام به هر نوع امر از اموري که در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه اجراي آن از سوي مقامات دولتي جمهوري اسلامي ايران به اتحاديه واگذار مي گردد.

9-36-انجام اموري که طبق موازين قانوني براي اداره اتحاديه و پيشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.

10-36-تعيين و اعزام نماينده به کميته هاي همکاريهاي اقتصادي، بازرگاني و فني با رعايت شرايط مندرج در آيين نامه هاي مربوطه

11-36-تهيه، تدوين و تصويب مقررات و آيين نامه هاي داخلي براي اداره بهتر امور اتحاديه در چارچوب اساسنامه و اختيارات تفويضي.

12-36-راهنمايي اعضاء در امور اجرايي، مديريتي، مالي و مالياتي، بيمه، مسائل قررادادي و حقوقي در صورت رجوع به اتحاديه.

13-36-تدوين پيش نويس بودجه اتحاديه براي تصويب از طريق مجامع مربوطه.

14-36-تهيه صورت دارايي و ديون اتحاديه پس از انقضاي سال مالي و ارائه آن به بازرس و نيز تنظيم ترازنامه و حساب عملکردهاي سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومي.

15-36-هيأت مديره مي تواند عضو متخطي از اهداف و مقررات اساسنامه اتحاديه را از عضويت در اتحاديه اخراج نمايد و علت اخراج عضو را با ارائه دلايل آن به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران يا قزوين گزارش کند. تصميم اتاق ايران و قزوين در اين خصوص قطعي است.

16-36-برگزاري همايش هاي تخصصي و صنفي با دعوت از صاحبنظران براي ارتقاي کيفي سطح دانش اعضاء.

17-36-تهيه گزارش هاي سه ماهه سالانه از عملکرد اتحاديه و ارسال آن به اتاق ايران.

ماده 37ـ خزانه دار

خزانه دار مسؤول اداره امور مالي اتحاديه بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي اتحاديه را تنظيم، وصولي ها و پرداختها را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداري و حفاظت نمايد و با درخواست بازرس مبني بر بررسي دفاتر و اسناد مالي اتحاديه، با اطلاع رييس هيأت مديره در محل دبيرخانه اسناد مذکور را در اختيار بازرس قرار دهد.

ماده 38ـ کليه اسناد و مدارک مالي و تعهد آور با امضاي مشترک رييس هيأت مديره يا نايب رييس و خزانه دار همراه با مهر اتحاديه معتبر خواهد بود. در ضمن اوراق عادي و مکاتبات اداري و معمولي با امضاي رييس هيأت مديره يا نايب رييس و يا دبير همراه با مهر اتحاديه معتبر خواهد بود.

ماده 39ـ بازرس:

1-39-يک نفر بازرس اصلي و يک نفر بازرس علي البدل توسط مجمع عمومي عادي از بين اعضاء براي مدت يک سال انتخاب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

2-39-در صورت فوت، استعفاء ،وظيفه او را بازرس علي البدل انجام خواهد داد.

ماده 40 ـ وظايف بازرس:

1-40-نظارت بر کليه اقدامات و عمليات هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه و تطبيق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومي و قوانين جاري کشور از وظايف بازرس مي باشد و در صورت مشاهده تخلف از طريق دبيرخانه مراتب را به هيأت مديره اطلاع و رفع آن را درخواست مي نمايد.

2-40-بازرس، ترازنامه تهيه شده توسط هيأت مديره براي تسليم به مجمع عمومي سالانه و همچنين در صورت لزوم کليه اسناد و اوراق مالي اتحاديه را مورد بررسي قرارداده و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختيار مجمع عمومي بگذارد.

3-40-بازرس حداقل ده روز قبل از تشکيل مجمع عمومي عادي گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهيه و ارائه خواهد نمود.

4-40-بازرس موظف است در کليه امور مربوط به دعوت و برگزاري مجامع عمومي عادي و فوق العاده نظارت نمايد.

5-40-بازرس موظف است يک نسخه از گزارشات خود را به دبيرخانه اتحاديه تحويل دهد.

ماده 41ـ کميته ها و مشاوران:اتحاديه به منظور پيشبرد اهداف و ايفاي مطلوب وظايف خود مي تواند کميته هايي متشکل از نمايندگان شرکتهاي عضو و اعضاي حقيقي اتحاديه تشکيل دهد. نوع فعاليت هر کميته و تعداد اعضاي آن و طرز انتخاب آنان و وظايف کميته ها براساس آيين نامه اي خواهد بود که توسط هيأت مديره تهيه و تصويب مي گردد.

فصل پنجم ـ منابع مالي

ماده 42 ـاشخاص حقيقي و حقوقي داوطلب عضويت در اتحاديه موظف به پرداخت مبلغ وروديه به حساب جاري اتحاديه و تسليم قبض آن به دبيرخانه مي باشند.

ماده 43-هر عضو علاوه بر وروديه، موظف است ساليانه مبلغ حق عضويت خود را به حساب اتحاديه واريز و قبض رسيد آن را تحويل دبيرخانه نمايد.

ماده 44 ـاتحاديه مي تواند از هدايا، عطايا، وقف، قبول وصيت و کمکهاي نقدي و غير نقدي اعضا يا اشخاص ثالث برخوردار گردد.

فصل ششم ـ انحلال و تصفيه

ماده 45 ـاتحاديه به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده يا بر طبق رأي نهايي و قطعي محاکم قضايي منحل مي شود.

ماده 46 ـچنانچه انحلال اتحاديه از سوي مجمع عمومي فوق العاده باشد جمع هيأت تصفيه اي را متشکل از سه نفر از نمايندگان اعضاء انتخاب مي نمايد. انتخاب اعضاي هيأت مديره اتحاديه قبل از انحلال در مقام اعضاي هيأت تصفيه بلامانع است. چنانچه انحلال اتحاديه از سوي محاکم قضايي اعلام شود محکمه هيأت تصفيه را تعيين خواهد نمود.

ماده 47 ـپس از اعلام انحلال اتحاديه و تعيين اعضاي هيأت تصفيه، مديران سابق اتحاديه مکلف مي باشند تمامي اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثيه اتحاديه را با تنظيم صورتجلسه تحويل هيات تصفيه نمايند.

ماده 48ـهيأت تصفيه با نظارت نماينده اتاق قزوين وضعيت بدهي ها و دارايي ها را روشن و پس از تسويه، کليه اموال منقول و غير منقول باقيمانده در اختيار اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي قزوين قرار خواهد گرفت.

ماده 49ـوظايف و تکاليف و اختيارات هيأت تصفيه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و ديون اتحاديه و به طور کلي امر تصفيه طبق مقررات لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم ـ موارد متفرقه

ماده 50 ـ حکميت:

اتحاديه مي تواند در امور تخصصي خود اقدام به پذيرش امر حکميت (داوري) نمايد. در اين صورت هيأت مديره از بين خود و ساير نمايندگان شرکتهاي عضو و يا اشخاص حقيقي عضو، فرد يا افراد واجد شرايط را تعيين و پس از جلب موافقت، آنها را مأمور رسيدگي و اعلام نظر نمايد.

ماده 51 ـدر صورتي که اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد، اين امر توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران صورت مي پذيرد نظر اتاق قطعي و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 52 ـاين اساسنامه در يک مقدمه و 7 فصل و 52 ماده و 10 تبصره تهيه و به تصويب هيأت مؤسس اتحاديه متشکل از امضاکنندگان ذيل رسيده است.

آدرس :استان قزوين - شهرستان قزوين - بخش مركزي - شهر قزوين-پادگان-خيابان فلسطين شرقي-بن بست ديانت -پلاك 97-طبقه سوم-واحد5- کدپستي: 3415688743 و تلفن 33362943-028

اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین

آدرس:
قزوین فلسطین شرقی، روبروی بانک مسکن، کوچه دیانت، پلاک 97، طبقه سوم، واحد 5
کدپستی:
3415688744
ساعات کار:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16 پنج شنبه از ساعت 8 الی 12
تلفن:
33362943(028)
فکس:
33362983(028)
ایمیل:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس اتحادیه

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین می باشد